Dự Triển lãm Food & Hotel Singapore FHA mỗi 2 năm 1 lần để cập nhật công nghệ và sản phẩm mới từ lãnh đạo công ty FNB