Hình ảnh chuỗi hơn 20 nhà hàng Nhật Gyu Kaku mà FNB thi công lắp đặt